за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл САМостоятелен

авторски права: cc - "свободен лиценз"

Святът Земята Живот Личност Творчество Жилище Енергия Замърсяване
 CAMbg.org
екологичен
   
за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл
  |практика| |хипотези| |статии| |реалвести| |faq| |форум| |директория| |търсене|
 карта на сайта |Свобода!| |Личност| |Пари| |Жилище| |Стоки| |Храна| |Здраве|
|Светът| |Земята| |Живот| |Работа| |Творчество| |Енергия| |Замърсяване|
  Home > Замърсяване
за CAMbg.org
   
 
НЯМА КРИЗАТА!
"Спирам домашните запивки, гарантирано, анонимно."
(обявата от един рекламен вестник)
Търся работа. Идеи за малък частен бизнес

 
НЕ ИКОНОМИЧНА ИКОНОМИКА:
Графика за изменение на златната стойност на долара за 40 години, в грама злато за 1 долар:
Златото: нова световна валута?

 
   

Замърсяване на околната среда: глобален проблем


Замърсяване е внасянето в дадена среда на нови, нехарактерни за нея вещества (физически агенти, химични съединения или биологични видове) или превишаването на нивото на нормалната им средногодишна концентрация. Замърсяването може да бъде предизвикано от естествени (природни) фактори или антропогенни (дължащи се на човешката дейност).

Видове замърсяване

Основните обекти на замърсяването са: вода, въздух и почва. Косвените обекти на замърсяването са хората, растенията и животните.

  • Радиоактивно замърсяване - атомни централи, производство на ядрено оръжие
  • Шумово замърсяване - край големи магистрали и летища
  • Светлинно замърсяване - прекалено ярка светлина
  • Електромагнитно замърсяване - електрически далекопроводи
  • Топлинно замърсяване - промяна на температурата на околната среда от намесата на човека
  • Химично замърсяване - различни химични съединения, получени при горене на бензин, въглища или различни фабрични производства

Основни замърсители

Най-общо казано замърсителите биват физични, механични, химични и биологични.

Главните замърсители на въздуха се оказват ТЕЦ и емисиите от автомобилите. Китай, Русия, САЩ и Япония са лидерите в замърсяването на въздуха. Едно от веществата, които те изхвърлят е серен диоксид, който при съединяването си с водните молекули в облаците образува киселини и води до падането на киселинните дъждове. Изгорелите автомобилни газове допринасят съществено за общото замърсяване. Основните замърсители от тях са съединенията на оловото, азотните оксиди и въглеродният двуокис. Понякога замърсяването на въздуха може да бъде предизвикано и от природни катаклизми, като например изригването на вулкани или преминаването на урагани. Едни от основните замърсители на почвата са тежките метали като хром, кадмий, цинк и олово, които се явяват отпадъчни материали при някои видове производства. Основните замърсители на водата са отпадъчните води и разливания на петрол от танкерите.

„Замърсяване.“ Уикипедия, Свободната енциклопедия. 21 мар 2009, 21:49 UTC. 30 апр 2009, 09:48 http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5&oldid=2295225.
Съкратената статия.

Официални източници на информация за замърсяването на околната среда

Европейска агенция за околна среда
Доклади, статии, индикатори, данни, карти, графики, образование и др.

Запазване на околната среда, Европейски центрове:
Air and Climate Change
Biological Diversity
Land Use and Spatial Information
Sustainable Consumption and Production
Water


   

НЕ ИКОНОМИЧНА ИКОНОМИКА
...ако нямате собствен извор на безплатен газ...
 >>  Може ли да се разчита само на газовото отопление.?

 
МИКРОФИНАНСИ:
Какъв лихвен процент върху депозитите днес можем да смятаме, че е изгоден?
Златото 999 проба в трезор върши работата (инфлацията!).

 
 
 
BABY: BOOM!
Защо при определяне на естествения произход на продуктите не трябва да купуваме продукти от село и да ги сравняваме с тези "от магазина"

 
       


адрес на страницата:
Замърсяване на околната среда: глобален проблем
cambg.org/pollution/global_problem.html


|Свобода!| |Личност| |Пари| |Жилище| |Стоки| |Храна| |Здраве|
|Святът| |Земята| |Живот| |Работа| |Творчество| |Енергия| |Замърсяване|

|практика| |хипотези| |статии| |реалвести| |faq| |форум| |директория|
|търсене|
     
Графика на стойност на дойчемарката и еврото през последните 40 години, в грама злато за евро:
Златото: нова световна валута? Евро и злато

 
 
 
| за CAMbg.org | | контакти |   
 
за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл  САМбг.org
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.
CAMbg.org, 2008-2009