за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл САМостоятелен

авторски права: cc - "свободен лиценз"

Святът Земята Живот Личност Творчество Жилище Енергия Замърсяване
 CAMbg.org
екологичен
   
за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл
  |практика| |хипотези| |статии| |реалвести| |faq| |форум| |директория| |търсене|
 карта на сайта |Свобода!| |Личност| |Пари| |Жилище| |Стоки| |Храна| |Здраве|
|Светът| |Земята| |Живот| |Работа| |Творчество| |Енергия| |Замърсяване|
  Home > Хипотези
за CAMbg.org
   
 
ЗДРАВЕ-СПЕСТЯВАНЕТО:
...задължително - томбола или награди...
 >>  По какви признаци можем да познаем истинска ли е храната или имитация

 
НЯМА КРИЗАТА!
Държавна работа, бюрокрация (Но няма гаранция, че държавите с демократично управление и капиталистическите корпорации ще съществуват още дълго време. А след смяната на режима става смяна и на голяма част от бюрокрацията.)
 >>  За каква професия да учим

 
   

Процесът на Кризата и резултатите от Кризата


фантастичен трилър
ЧАСТ 1

Съдържание на статията:
Условията, в които се развива кризата.
Дълбочината на упадъка на обществото.
Първи етап - икономическа криза.
Втори етап на кризата: пост-икономически.
Край на кризата.
Възможни ли са варианти на пост-кризисно обществено устройство?

Условията, в които се развива икономическата криза

Печалбата на една корпорация е 187 млрд. долара,
печалбата на втора корпорация е 435 млрд. долара.
Икономически въпрос:
каква е общата печалба на тези две корпорации?
Креативно решение на тази икономическа задача:
А колко е необходимо?

1. Светът е завладян от тотална глобализация - т.е. завладян е от сложните, неуправляеми, бюрократични структури на транснационалните корпорации, развиващи се по свои си, вътрешни закони, които нямат почти нищо общо с естествените потребности на населението и с развитието на цивилизацията.

2. Мисленето на хората от Запада се намира във властта на рекламата и средствата за масова информация (дезинформация), на масовата култура.

3. Първите две обстоятелства дават възможност на държавите да осъществяват ускорена, скрита инфлация, за сметка на която нараства бюрократичния апарат, който на свой ред тормози останалата част от населението.

4. Първите три обстоятелства дават възможност на корпорациите да получават допълнителни печалби от относителното (относно цените) понижение на потребителските качества на стоките.

5. Значителна част от лесно добиващите се полезни изкопаеми вече са усвоени; нови начини, находища, източници за добиване на суровини, в това число от битовите отпадъци и дейността на цивилизацията (сметта), практически не са разработени.

6. Наблюдава се устойчиво натрупване на отпадъци и замърсяване на околната среда с вещества и съединения, несъществуващи в миналото на планетата, или повишаване на концентрацията им многократно; при това в мнозинството от случаите премахването им от пределите на биосферата или преработването им в познати от преди вещества на практика е невъзможно.

7. Твърде е вероятно че в околната среда има интензивни промени (а човечеството е затворено в пределите на планетата): промени в състоянието на литосферата и хидросферата, в състава на атмосферата, промяна на климата, в интензивността на слънчевите лъчи (достигащи до повърхността на планетата), промяна на геомагнитното поле. Но най-важното е, че под въздействието на тези фактори най-бурно се променя биосферата, търпяща въздействието на възмутителното поведение на цивилизацията, в т.ч. и чрез влиянието върху хидросферата, атмосферата.

8. Цивилизацията не е в състояние самостоятелно, без естествената биосфера, да създава хранителни продукти и въздух.

9. Мнозинството от населението не е приучено на самостоятелна, истински съзидателна дейност нито на високотехнологично, нито на примитивно ниво.

10. За пръв път в историята на човечеството във всеобхватен, определящ фактор се превръщат държавите от комунистически, тоталитарен, полуфеодален тип.

11. Държави, корпорации, престъпни, недържавни организации разполагат с ядрено оръжие, радиоактивни материали, биологично оръжие, генномодифицирани живи организми, химическо оръжие, опасни химически вещества и т.н.

12. За пръв път в историята на планетата се наблюдава такова количество на наслението.

13. Възможността за миграция на населението за решаване на лични, икономически проблеми в условията на криза са минимални, тъй като почти няма рядко населени територии, на които да се развие малко или много самозадоволяващо се стопанство и още повече - райони, нуждаещи се от приток на население.

14. Наблюдава се намаляване числеността на аборигените в страните на западните цивилизации - носители на постиженията на съвременната цивилизация.

15. Наблюдава се забележим прогрес в областта на изчислителната техника и комуникациите.

Мащабите на икономическата криза: това е просто поредната криза на цивилизацията

На нас, живеещите в началото на поредната криза ни е трудно да си представим, че тя може да прерастне в нещо повече от рутинна инфлация, поредица от икономически кризи, банкрути на банки, фалити на държави, загуба на спестявания и т.н. Слабите предвестници на кризата се възприемат като бедствия от вселенски мащаб.

На практика днешните икономически проблеми са нищо в сравнение с мащабните кризи - Първата и Втората световни войни.

Днес, както и тогава, се наблюдават еднакви предпоставки и по-точно - днес имаме същите предпоставки, предизвикали Първата световна война и едновременно с това предпоставките, предизвикали и Втората световна война. Първата световна - за преразпределение на света и суровинната база (природните богатства) и пазарите; Втората световна - също преразпределение, но с политическа окраска: между комунистическия СССР и тоталитарните фашистки държави, плюс демократичните държави.

Днес страните, заитересувани от промяната на границите на суровинната база и пазарите са новите, бързоразвиващи се комунистически държави и старите развити държави. Тъй като в съвременния свят голяма роля играе нефта, газопроводи, нефтопроводи, канали, транспортни коридори изобщо - то в зоната на конфликтите ще бъдат въвлечени и държави, намиращи се "просто на пътя".

Процесът на силово разрешаване на проблемите между държави и групировки не е преставал никога - било то чрез въоръжени конфликти, организиране на партизански войни, тероризъм и т.н. Да си припомним горещите точки, където в последно време се водиха или в момента съществуват военни конфликти: Фолклендските острови, Афганистан, Китайско-Виетнамския конфликт, Пакистано-Индийския конфликт, Сомалия, Ангола, Судан, Нигерия, Кувейт, Косово, Палестина, Ирак, Грузия, ...

С развитието на икономическата криза честотата на локалните конфликти неизбежно ще нараства, а световният ред (т.е. междудържавните отношения) - ще се променя.

За да се осъзнае дълбочината на днешната криза може да се направи модел на механизмите на световните войни, но при съвременните условия, дадени в главата "Условията, при които се развива икономическата криза".

Днес населението в кризисните райони наброява около 4 милиарда души,... колко пъти повече отколкото по време на Втората световна война?

Получава се картина на тотално саморазрушение на съвременната цивилизация по една проста причина, че дори по това време, само преди 65 и съответно преди 95 години тогавашната цивилизация не успя да създаде такова количество опасни обекти, които днес, в относително мирно време унищожават средата за обитаване от човека. Обикновени бентове, сметища, полигони за складиране на отпадъци от добивната и преработващата промишленост, резервоари и хранилища за химични вещества, нефтени и газови кладенци, атомни реактори, хранилища за ядрени отпадъци, складове за оръжие, не на последно място - Чернобилският саркофаг без необходимото обслужване дори в режим на консервация, са способни да намалят териториите, годни за обитаване. (И да засилят конфликтите.)

По времето на Първата и Втората световни войни, селянинът, без да бъде безпокоен, е можел да изхрани не само себе си, но и фабричните работници и занаятчиите, произвеждащи оръдия на труда и предмети за бита. Днес в западната цивилизация липсва такви хора.

Изтощените почви днес не позволят на селянина да изхрани нито себе си, нито произвеждащите оръдия на труда - без изкуствени торове и средства за защита на растенията, без генномодифицирани и хибридни семена. Отбележете - минала Зелената агрореволюция! Малко са семената, запазили качествата на истинските устойчиви сортове и те могат да се открият само в страните от третия свят.

С една дума, мащабът на днешната криза не се обяснява и не се осъзнава с днешните категории. Какво пък, очаквайки по-добро, трябва да се готвим за най-лошото.

2008 година, август-септември

първата публикация на тази статия
"Процесът на Кризата и резултатите от Кризата", част 1
camru.org/economy_and_saving/process_of_the_crisis_and_results_of_the_crisis.html


   

НЯМА КРИЗАТА!
Организация и технология на силовите институции (военни специалисти, полиция)
 >>  За каква професия да учим

 
НЕ ИКОНОМИЧНА ИКОНОМИКА:
"... курсовете на валути падат като две монети, изпуснати от чантата - с ускорение."
Статия Курсове на валутите. Коя валута е по-сигурна - доларът или еврото?

 
 
 
НЯМА КРИЗАТА!
"Спирам домашните запивки, гарантирано, анонимно."
Търся работа. Идеи за малък частен бизнес

 
       


адрес на страницата:
Процесът на Кризата и резултатите от Кризата
cambg.org/hypotheses/process_of_the_crisis_and_results_of_the_crisis.html


|Свобода!| |Личност| |Пари| |Жилище| |Стоки| |Храна| |Здраве|
|Святът| |Земята| |Живот| |Работа| |Творчество| |Енергия| |Замърсяване|

|практика| |хипотези| |статии| |реалвести| |faq| |форум| |директория|
|търсене|
     
Графика на изменението на цената на златото за последните 40 години в долари за грам:
Златото: нова световна валута?

 
 
 
| за CAMbg.org | | контакти |   
 
за САМостоятелен начин на живот ОРГ - интернешънъл  САМбг.org
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.
CAMbg.org, 2008-2009